Στρατηγικός Σχεδιασμός Οργανισμών


Μοντελοποίηση και Επαναμοντελοποίηση Οργανισμών


Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν συχνά διλήμματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που κατεβαίνουν στην αγορά. Η σωστή διάρθρωση των οργανισμών ή / και των λειτουργιών τους, ώστε να μπορούν ταυτόχρονα να λειτουργούν αποτελεσματικά, ικανοποιώντας τις ανάγκες των αγορών τους κι αποδοτικά, κάνοντας δηλαδή χρήση των λιγοτέρων δυνατών πόρων μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμης σημασίας για την επιβίωση και για την κερδοφόρα λειτουργία τους. Είμαι βαθιά έμπειρος και πεπειραμένος στο να καθοδηγήσω τους οργανισμούς ώστε να μοντελοποιηθούν με επιτυχία.

Σχεδιασμός κι Εφαρμογή Διαδικασίας Management


Τα σχέδια μπορεί να είναι άχρηστα, αλλά ο σχεδιασμός είναι το παν. Έχω δεκαετίες εμπειρίας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Μπορώ λοιπόν να βοηθήσω σημαντικά τους οργανισμούς σε όλη την διάρκεια της στρατηγικής διαδικασίας έτσι ώστε να επιλέξουν και να χτίσουν τον δρόμο της ανάπτυξης τους τους μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών. Τους βοηθάω να κάνουν τις σχετικές υποθέσεις και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις και τους καθοδηγώ σε όλη τη διαδικασία της τακτικής τους ανασκόπησής, βοηθώντας τους να προσδιορίσουν την κατάλληλη διαδικασία management.